DereTepe Dağcılık Ve Doğa Sporları Derneği

Hakkımızda

DereTepe Dağcılık, Doğa Sporları ve Çevre Araştırmaları Kulübü Derneği Tüzüğü

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1) Derneğin tam adı, “DereTepe Dağcılık, Doğa Sporları ve Çevre Araştırmaları Kulübü Derneği” olup, kulüp olarak tescil edildikten sonra genel anlamda “DereTepe Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü” adı kullanılır. Kısa adı olan DereTepe, “D” ve “T” harfleri büyük olmak kaydıyla bitişik yazılır.

Derneğin simgesi de “DereTepe Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü” adına göre hazırlanmış olup; yeşil ve mavi renklerle oluşturulmuş bir daire içinde arka planda dağ ve tepe silüeti ile kenarından akıp giden bir yeşil dere yer almaktadır. Ön planda ise yürüyen erkek-kadın-çocuk silüetleri bulunmaktadır. Böylece kulübün renkleri yeşil ve mavi olmaktadır.

Derneğin yerleşim yeri Ankara olup şubesi bulunmamaktadır.

DERNEĞİN AMACI

Madde 2) Doğa-çevre-insan ilişkilerindeki olması gereken dengenin gözetilerek insanların daha sağlıklı bir beden ve ruh yapısına kavuşmasına, bu bağlamda da onların dağcılık ve çeşitli doğa sporlarına katılmasına katkı sağlamak; bu amaca ulaşmak ve sürdürülebilir kılmak için doğa ve çevremizin ekolojik bütünlüğü ve biyolojik çeşitliliği, dağ ve doğa sporlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında araştırmalar yapmak, koruyucu, tanıtıcı ve eğitici çalışmalar yapmak.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ VE ÇALIŞMA BİÇİMİ

Madde 3) Derneğin Faaliyetleri: Derneğin temel faaliyet alanları aşağıda sıralanmıştır.

 1. Dağcılık ve doğa sporlarının (doğa yürüyüşü, kampçılık, mağaracılık, kaya tırmanışı, spor tırmanış, orientering, izcilik, dağ bisikleti, bisiklet, Alp ve Kuzey Disiplini kayak türleri, tur kayağı, çim kayağı, dağ kayağı, snowboard, kanyoning, sualtı sporları, dalış, yüzme, kano, rafting, sörf, yamaç paraşütü, paraşüt, planör, yelken kanat, model uçak vb.) geliştirilmesine katkı sağlamak, bu yönde çalışmalar yapmak,

 2. Dağcılık ve çeşitli doğa sporlarına yönelik teorik ve pratik her türlü etkinlikte bulunmak, başta gençler olmak üzere, yaşlı ve engellilerin de bu faaliyetlere katılmalarını sağlamak,

 3. Sportif faaliyetlerle yaşam kalitesinin yükseltilmesi, toplumda doğa sevgisi ve çevre bilincinin artırılması, doğa ve doğal hayatın korunması, ekolojik bütünlüğün ve biyolojik çeşitliliğin sağlanması konularında çalışmalar yapmak, araştırmalar ve projeler yürütmek,

 4. Ülkemize özgü bitki türlerinin ve diğer canlıların nesillerinin tükenmemesi, yaşam ortamlarının korunması, yurt dışına çıkartılmaması ve bunun için gerekli düzenlemelerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak; bu konuda yurt içinde ve yurtdışında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğinde bulunmak,

 5. Dağcılık ve çeşitli doğa sporlarına yönelik temel ve ihtisas eğitimleri vermek ve bu amaçla açılan eğitimlere katılmak; dağda arama-kurtarma eğitimi almak, vermek ve bu konudaki çalışmalara katılmak,

 6. Derneğin ilgi ve çalışmaları çerçevesinde, ilgili mevzuata uygun olarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılmak, üye olmak, temsilciliklerini üstlenmek, onlarla ortak projeler yürütmek ve yardımlaşmak, diğer dernekler, vakıf, sendika vb. sivil toplum örgütleriyle ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için gerekli izinlerin alınması kaydıyla lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

 8. Üyelerine dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgili bilgi ve beceriler kazandırıcı faaliyetler düzenlemek ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesi için yemekli toplantılar, sergi, spor yarışmaları, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

Madde 4) Derneğin Çalışma Biçimi

5253 Sayılı Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanununun derneklerle ilgili hükümleri ve Dernekler Yönetmeliği çerçevesinde ve bu tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalarını yürüten derneğimiz siyaset ile uğraşmaz; mevcut veya açılacak siyasi partilerle birlikte hareket edemez.

 1. Çalışmalarındaki ortak konular nedeniyle Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Türkiye İzcilik Federasyonu, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Uluslararası Dağcılık Birliği (U.I.A.A), Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu (IFSC), Türkiye Orientering Federasyonu gibi tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile ilişki dahilinde çeşitli görevler edinir ve amacına uygun çalışmalarda bulunur.

 2. Kuruluş amaçlarına uygun olarak dağcılık, doğa yürüyüşleri, kampçılık, mağaracılık, kaya ve spor tırmanışı, orientering, izcilik, sualtı ve dalış sporları, bisiklet, kayak, kanyoning, kanoculuk, rafting, yamaç paraşütü ve her türlü doğa sporları organize ederek aylık ve yıllık programlar düzenler,

 3. Çalışmaları için gerekli her türlü bilgi, belge ve yayınları temin etmek için dokümantasyon merkezi oluşturur, her türlü kurs, toplantı, gezi, temsil, seminer, konferans, festival, fuar ve diğer gösteriler düzenler, çalışmalarını duyurmak için dergi, bülten, kitap, broşür vb. yayınlar yapar,

 4. Gerektiğinde vakıf ve federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar, dernek faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve etkili kılmak amacıyla yurt içinde ve dışında temsilcilikler açar,

 5. Yabancı kulüp ve sporcularla işbirliğine girilerek, dağ turizmimizin gelişmesine yönelik dağcılık etkinlikleri ve doğa sporları organize etmek ve ülkemizi tanıtmak amacı ile dağ ve doğa sporları kapsamında rehberlik hizmetleri verir. Medeni Kanun 91. ve 92. Madde hükümleri saklıdır.

 6. Amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek için iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir,

 7. Amaçları doğrultusunda her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder, dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder,

 8. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar,

 9. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder,

DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ

Madde 5) Kurucu üyelerimizin tamamı Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ad, adres ve meslekleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı

Mesleği

Adresi

Cemil Talu

Öğretmen

Huzur Mahallesi, 3. Cadde No: 21/4, Balgat/Ankara

Osman Kemal Ağaoğlu

Ekonomist

Keklikpınarı, 890. Sokak No: 3/6, 06450 Dikmen/Ankara

Selma Göktaş

Öğretmen

Cevizlidere Caddesi, No: 76/3, Balgat/Ankara

Tahsin Abay

Öğretmen

General Zeki Doğan Mahallesi, Birinci Sokak No:8/15, 06630 Mamak/Ankara

M. Abdullah Yılmaz

Eğitimci

Turan Güneş Bulvarı, 713. Sokak No: 3/2, Çankaya/Ankara

Ebru Edizer Yılmaz

İşletmeci

Turan Güneş Bulvarı, 713. Sokak No: 3/2, Çankaya/Ankara

Şahap Eryılmaz

Öğretmen

Öğretmen Lojmanları A Blok, Kat 4, No: 8, İstasyon/Mardin

Oğuz Özkan

Öğretmen

Cevher Sokak No: 33/4, 06601 Kurtuluş/Ankara

Tekin Özsoy

İşletmeci

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:16/2, Demirtepe/Ankara

DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 6) Derneğe Üye Olma

Derneğe üyelik başlıca 2 statüde gerçekleşmektedir: Asil üyelik ve onursal üyelik.

 1. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanuna göre yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olan her Türk vatandaşı derneğe asil üye olabilir. Üyelik başvurusu, mevcut üyelerden birinin önerisi ile gerçekleşir.

 2. Derneğe üye olabilmek için aday üyenin, miktarı genel kurulca belirlenen ve bir kez alınacak olan giriş ücreti ile genel kurulda kabul edilen aylık aidat ücretini en az aylık dönemler halinde ödemeyi kabul etmiş olması gerekir.

 3. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya ret şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 4. Derneğe maddi ve manevi bakımdan destek sağlamış bulunanlar veya sağlayabileceği umulanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilirler. Onursal üyelerin dernek yönetimi için seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi, üyelik aidatını isterlerse öderler ancak ödemek zorunlulukları bulunmamaktadır.

 5. Yabancı kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Madde 7) Üyelerin Hakları

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa dahil dernek’te eşit haklara sahiptir. Dernek üyeleri arasında dil, din, mezhep, aile, zümre, sınıf, ırk, renk ve cinsiyet fark gözetilemez. Tüzüğe, eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır.

Üyeliğin bir tüzel kişiliğe ait olması durumunda temsiliyet o tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sağlanır. Oy kullanım hakkı da başkan ya da temsilcisine aittir. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişiliğin temsilcisi veya oy kullanacak kişisi yeniden belirlenir.

Üyelikten çıkarılanların genel kurulda itiraz hakkı vardır. Dernekten çıkan ya da çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 8) Üyelikten Çıkma

Üyelikten çıkma, yönetim kuruluna verilecek bir yazılı çıkma beyanı ile gerçekleşir. Çıkan üyenin, birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini zorunludur. Bir kurum veya kuruluştaki görevi nedeniyle onur üyeliğine seçilenlerin, bu görevlerinin sona ermesi ile birlikte üyelikleri de kendiliğinden son bulur.

Madde 9) Üyelikten Çıkarılma

Aşağıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

 1. Dernek lehine olmayan tutum, davranış ve eylem içinde olduğu saptananlar ile üyeler arası ilişki ve iletişimde sorun yarattığı dernek yönetimince de onaylananlar,

 2. Üyelik formunda doğru beyanda bulunmadığı anlaşılanlar,

 3. Yönetim kurulunca yapılan yazılı ikaza rağmen birikmiş 6 aylık aidat borcunu ödemeyenler,

 4. İlgili yasalar ve tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenler,

 5. Tüzük ve iç yönetmeliklere göre verilen görevleri yerine getirmeyenler, dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar,

(c) bendine göre çıkarılanlar birikmiş aidat borçlarını ödemeleri halinde, (d) bendine göre üyelikten çıkarılanlar ise üyelikten çıkarılma nedenlerinin ortadan kalktığını belgelemeleri halinde yeniden üyeliğe alınabilirler.

Hangi nedenle olursa olsun ikinci kez üyelikten çıkarılanlar ile (a) ve (b) bendine göre çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınamazlar.

DERNEK ORGANLARI

Madde 10) Derneğin organları aşağıda belirtilmiş olup, gereği halinde Disiplin Kurulu, Onur Kurulu, Danışma Kurulu, Yürütme Birimi vb. kurullar da oluşturulabilir.

 1. Genel Kurul

 2. Yönetim Kurulu

 3. Denetim Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN OLUŞUMU ve İŞLEYİŞİ

Madde 11) Genel Kurulun Oluşumu, Şekli ve Yeri

 1. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

 2. Dernek genel kurulu 3 yılda bir Kasım ayı içinde olağan olarak toplanır.

 3. Yönetim veya denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5’inin (beşte biri) yazılı isteği üzerine de olağanüstü olarak toplanır.

 4. Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 5. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde 12) Genel Kurula Çağrı Yöntemi

 1. Genel kurul toplantıya olağan hallerde yönetim kurulunca çağırılır.

 2. Genel kurul olağanüstü hallerde de toplantıya çağırılır. Bu çağrının gereği 30 gün içinde yerine getirilmek durumundadır. Yönetim kurulu bu süre içinde genel kurulu toplantıya çağırmaz ise denetim kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hakimi, dernek üyeleri arasından 3 üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Bu durum olağan genel kurul toplantı çağrılarının süresi içinde yapılmaması halinde de geçerlidir. Olağanüstü genel kurul kendi özel gündemi ile toplanır ve olağan genel kurul toplantı usulleri uygulanır,

 3. Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin isim listesini düzenler. Üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamayacağı olasılığı dikkate alınarak, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 günden az 60 günden çok olamaz.

 4. Toplantı, çoğunluk sağlanamamasının dışında başka bir nedenle ertelenirse, bu durum, nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrının usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının ertelenme tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur.

 5. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

Madde 13) Toplantı Yöntemi

 1. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

 2. Aidat borcu nedeniyle listelerde adı bulunmayan üye listeler hazırlandıktan sonra gerek banka aracılığıyla gerekse genel kurul başlamadan önce nakit olarak borcunu ödediği takdirde genel kurulda oy kullanabilir.

 3. Yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda da yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 4. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 5. Genel kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10 (onda biri) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 6. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması durumunda, tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

 7. Genel kurulda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konular ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, divan başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların (oy pusulalarının) üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kutu veya sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylama divan başkanının belirteceği yönteme göre uygulanır.

 8. Genel kurul kararları, oy kullanma hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği ve fesih konularındaki kararlar için üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu aranır.

 9. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 içinde teslim etmekten sorumludur.

 10. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ

Madde 14) Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,

 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 5. Derneğin uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunması, yurt dışında temsilcilik veya şube açması, yurt dışında açılmış kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması konularında karar verilmesi,

 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri ve önerileri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 8. Derneğin fesh edilmesi ve mal varlığının değerlendirilmesi,

 9. Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma konularındaki itirazların karara bağlanması,

 10. Üyeliğie giriş ücreti ve yıllık üyelik aidatlarının belirlenmesi,

 11. Derneğin federasyonlara katılması veya ayrılmasına, dernek şubelerinin açılmasına veya kapatılmasına,

Genel kurul, ilgili mevzuatta ve dernek tüzüğünde belirtilen diğer görevlerin yerine getirir, derneğin herhangi bir organına verilmemiş işleri yapar, organları denetler, görevlendirir ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15) Yönetim Kurulunun Oluşturulması

 1. Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur ve genel kurul tarafından asil üyeler arasından seçilir.

 2. Dernek yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında aralarında görev bölüşümü yaparak başkan, yazman, sayman ve üyeleri belirler.

 3. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi koşuluyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Üst üste 3 toplantıya önceden mazeret bildirmeden katılmayan üye yönetimdeki görevinden çekilmiş sayılır.

 4. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka nedenlerden dolayı boşalma olduğu durumlarda 30 gün içinde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu üyelerinin (yedekler dahil) görevden çekilmesi sonucu üye tam sayısının yarısının altına düşmesi hali, genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını gerektirir. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hukuk hâkimi, 3 üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 16) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

 2. Gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi, her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu ile faaliyet raporunu ve derneğin çalışmalarıyla ilgili yönetmelikleri genel kurulun onayına sunmak,

 3. Genel kurulda alınan kararları ve bütçenin uygulanmasını sağlamak,

 4. Derneğin amacını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her çeşit kararı almak ve uygulamak, genel kurulun kendisine verdiği görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 5. Derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli gelirlerin temin edilmesine yönelik olarak taşınmaz malları satın almak veya mevcutları satmak, ilgili mevzuata uygun olarak diğer iktisadi faaliyetlere katılmak, vakıf kurmak, lokal açmak, sandık oluşturmak,

 6. Dernek faaliyetleri arasında gösterilen kollar ve sosyal etkinliklere yönelik düzenlemelerde bulunmak ve denetim yapmak.

 7. Derneğin sportif etkinliklerine bağlı olarak malzeme satın almak, alınan malzemeleri korumak ve etkinliklere katılacak kulüp sporcularına zimmet karşılığı teslim etmek ve etkinlik bitiminde malzemelerin kulübe sağlam olarak geri dönmesini sağlamak, sporcu yetiştirilmesi için lisanslı antrenörler ile anlaşma yapmak, onların masraflarını karşılamak veya ücret ödemek, sporcuların bağlı bulunulan federasyon veya diğer kulüplerin etkinliklerine katılmalarını teşvik edici maddi ve manevi yöntemler geliştirmek,

 8. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açmak,

 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma konularında karar vermek,

 10. Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek, yürütme birimini görevlendirmek,

Derneğin; genel anlamdaki temsiliyet, sorumluluk ve koordinasyon işleri, “başkan”, yürütme ve sekreterya işleri “yazman”, muhasebe, defterlerin tutulması gibi mali işleri ise “sayman” eliyle yürütülür. Yazman, haklı bir gerekçe ile görevini ifa edememesi durumunda, başkanın görevlerini gerekçenin ortadan kalkmasına kadar yürütür. Bu görevlileri yönetim kurulu üyeleri kendi arasından seçer, genel olarak en çok oy alan üye başkan olur.

Dernek kasasında yönetim kurulunun kararı doğrultusunda ihtiyaçlar kadar para bulundurulabilir.

DENETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI, GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 17) Denetim kurulunun oluşturulması görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir. Yılda en az bir kez toplanan kurulda toplanma ve karar yeter sayısı ikidir. Denetim kurulu üyeleri gerekli hallerde yönetim kurulu toplantılarına katılırlar ancak oy kullanma hakları yoktur.

 1. Denetim kurulu 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur ve genel kurulca seçilir. İçlerinde en çok oy alan kurula başkan olur, ancak jentilmenlik esasına göre kendi aralarında da görevlendirme yapabilirler. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka bir nedenle boşalma olduğunda genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin çağrılması zorunludur.

 2. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 3. Denetim kurulu üyelerinin talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri ile tesislerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 18) Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Miktarı, genel kurulca belirlenecek olan üyelik girişi ve yıllık aidatlar,

 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleriyle derneğe yaptıkları ayni ve nakdi yardım ile bağışlar,

 3. Derneğin amacına uygun olarak yürüttüğü faaliyetler ile yarışma, konferans, gösteri, panel, kurs, sempozyum vb. etkinliklerden sağlanan gelirler,

 4. Mal varlığından elde edilen gelirler,

 5. Mülki idare amirliğinin bilgisi dahilinde yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak ayni ve nakdi yardımlar,

 6. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler,

 7. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak, belirli yerlere kasa veya kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, kültürel ve sportif gösteriler ve sergiler yoluyla, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplama hallerinden elde edilen gelirler,

 8. İlgili mevzuat çerçevesinde elde edilen diğer gelirler.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ İLE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 19) Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olmak durumundadır. Tutulacak defterler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Karar Defteri

 2. Üye Kayıt Defteri

 3. Evrak Kayıt Defteri

 4. Demirbaş Defteri

 5. İşletme Hesabı Defteri

 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlere ara tasdik yapılmaz.

Madde 20) Gelir-Gider Belgeleri

 1. Dernek gelirleri,”Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Gelirin bankalar aracılığıyla tahsil edilmesi halinde bankanın verdiği dekont, hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 2. Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeler için ise gider makbuzu düzenlenir.

 3. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile yapılır.

Madde 21) Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından 3 nüsha olarak düzenlenerek dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır ve bir nüshası dernekler birimine verilir. Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi vb. hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Madde 22) Gelir-Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak kaydıyla, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süre ile saklanır.

Madde 23) Beyanname Verilmesi

Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sene sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 24) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Genel Kurul Sonuç Bildirimine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

 1. Divan başkanı, divan başkan yardımcıları ve divan yazmanı tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Madde 25) Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar, tapuya tescillerinden itibaren 30 gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi” doldurulmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 26) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

 1. Dernek tarafından yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi” 2 nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

 2. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

 3. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 27) Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi” formuna eklenerek protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine verilir. Buna ilişkin izlenecek süreç, Dernekler Yönetmeliğinin 91’nci maddesine uygun olmak durumundadır.

Madde 28) Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle değişikliği izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

İÇ DENETİM

Madde 29) Dernekte iç denetim esas itibarıyla, denetim kurulu tarafından yapılır ve yılda en az bir kez gerçekleşmek durumundadır. Gerek görülen hallerde genel kurul ve yönetim kurulu da denetim yapabilir ya da bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 30) Borçlanma usullerinde Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği esas alınır. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

DERNEKTÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Madde 31) Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Genel kurulun bu amaçla toplanması ve değişiklik kararının alınabilmesi toplantıya katılma ve oy kullanma hakkına sahip üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile olur. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz. Oylama açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Derneğin feshi ve tasfiyesine ilişkin izlenecek süreç, Dernekler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu konularda genel kurulda yapılacak oylamalar açık olur.

Madde 32) Derneğin Feshi (Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi)

 1. Derneğin feshi genel kurul kararı ile olur.

 2. Genel kurulun, derneğin feshine karar verebilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’ünün (üçte iki) toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz.

 3. Fesih kararı, toplantıya katılarak oy kullanan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile alınır.

Madde 33) Tasfiye İşlemleri

 1. Fesih kararına bağlı olarak, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, üyeler arasından genel kurulca seçilerek görevlendirilen 3 kişilik tasfiye kurulu eliyle yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır ve işlemler süresince derneğin adı “Tasfiye Halinde DereTepe Dağcılık, Doğa Sporları ve Çevre Araştırmaları Kulübü Derneği” şeklinde kullanılır.

 2. Tasfiye kurulu mevzuata uygun olarak hak ve alacakları tahsil ederek varsa derneğin borçlarını da ödedikten sonra kalan mal varlığı genel kurulca alınan karar doğrultusunda değerlendirilir. Karar alınamaması halinde derneğin bulunduğu ilde en az 1 yıldan bu yana faaliyet gösteren, en az 3 görev maddesi ve 2 çalışma biçimi maddesi itibarıyla DereTepe Dağcılık, Doğa Sporları ve Çevre Araştırmaları Kulübü Derneğine en yakın bir derneğe devredilir.

DİĞER HUSUSLAR

Madde 34) Bu tüzükte ilgili yasalar ve diğer mevzuata aykırı bir hüküm bulunamaz. Ayrıca tüzükte bulunmayan hususlarda başta 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve buna dayalı olarak hazırlanan Dernekler Yönetmeliği olmak üzere, Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği ve Medeni Kanunun ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

İşbu tüzük 34 maddeden oluşmakta ve 12 sayfa tutmaktadır.

Geçici Yönetim Kurulu aşağıda yazılı isim ve unvanlardan oluşmaktadır:

           Başkan                      Yazman              Sayman                     Üye                     Üye

Osman Kemal Ağaoğlu      Cemil Talu        Tahsin Abay        Selma Göktaş        M. Abdullah Yılmaz

[Toplam:2    Ortalama:5/5]
6+

2018 Powered By DereTepe Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü DereTepe Dağcılık